Books

 1. Anand Bodhamrit - Devnagari
 2. Anand Bodhamrit - English
 3. Antaranga
 4. Anugraha
 5. Chitrapur Guruparampara Charitra (Arur)
 6. Gita Series
 7. Navaratri Nitya Path
 8. Om Namo Jnana Deepaya - Devnagari
 9. Om Namo Jnana Deepaya - Kannada
 10. Padaprakshalan to Phalamanrrakshata
 11. Parijnana Bodhamrit
 12. Sadguru Bodhamrit
 13. Sadhana Panchakam (2 volumes)
 14. Sadhana Shrunkala (2014)
 15. Sadyaojat Swadhyaya Sudha
 16. Sandhya Vandanam - Devnagari
 17. Sandhya Vandanam - English
 18. Sankeertan Saar - Kannada
 19. Sartha Mantra Pushpanjali - Devnagari
 20. Sartha Mantra Pushpanjali - Kannada
 21. Shivanand Lahari
 22. Shri Chitrapur Rathotsava
 23. Shri Sadyojat Bodhamrita
 24. Stuti Manjiri - Devnagari
 25. Stuti Manjiri - Kannada
 26. Swarna Sudha
 27. Tamaso Ma Jyotirgamaya

Audio CD's

 1. Antarangini IV
 2. Dhyana Praveshika and Ashtamurthy Upasana
 3. Navratri Nityapath
 4. SCM Nitya Nema (2 CDs)
 5. Stotravali I
 6. Stotravali II
 7. Stotravali III
 8. Jai Guru Parijnan
 9. Shri Lalita Sahasranaama
 10. Tercentaenary Signature Tune & Raaga - 2008

DVD's

 1. Apara Mahima Guru Mahima
 2. Chitrapur Rang Ranjini
 3. Parijnanodaya Zhala
 4. Saraswati Yatra - 2008
 5. Photographs of Gurujyoti Yatra - 2008
 6. Pushpalankara - 2008

 

Shri Chitrapur Math Publications are available at :-

 • Shri Chitrapur Math , Shirali
 • Shri Chitrapur Math ,Bangalore
 • Shri Samadhi Math, Mangalore
 • Durga Parameshwari Temple, Karla
 • Swamiji s official Camps
 • Hyderabad : Shri Uday Kumta (040 23746532, kumtauday@rediffmail.com)
 • Mumbai, Borivali : Smt Sharayu Haldipur (022 28990820)
 • Mumbai, Vile Parle : Shri Shrikar Talgeri (022 26115156)
 • Mumbai, Talmakiwadi: Smt. Smita Mavinkurve (9820224652)
 • Chennai, Contact Shri Arun Hoskote (044 26703125, saraswat.chennai@vsnl.net)

eBooks can be obtained from chitrapurebooks