1)Bhagawadgita Pathana

PDF  Chapter 12

Video

PDF  Chapter 15

Video

 

2) Deepnamaskar

PDF

Video

 

3) Gayatri Anusthanam

PDF

Video

 

4) Guided Meditation Session by H.H. Shrimat Sadyojat Shankarashram Swamiji

Video 1: Conducted Meditation in Hindi and Swadhyaya by Parama Pujya Swamiji

Video 2: Conducted Meditation in English by H.H. Shrimat Sadyojat Shankarashram Swamiji at Shankaralok, Ahmedabad (16-02-2015)

Video 3: Conducted Meditation in English by Pujya Swamiji Sadyojat Shankarashram in Tiruvannamalai

 

5) Navaratri Nityapath

PDF

 

6) Pranayam & Ninaad

Video: Ninada Session by Parama Pujya Swamiji at Santacruz (18th December 2016)

 

7) Sabha Prarambha Prarthana

PDF

 

8) Sabha Samapti Prarthana

PDF

 

9) Sankshipta Sandhya Vandanam

PDF

Video: Sankshipta Sandhyavandanam

 

10) Shivamanas Puja

 

11) Shivaratri Pujanam

PDF (Sanskrit, with Kannada transliteration)

PDF (Kannada)

Video: Shivaratri - Hubballi, 2016

1st Yama

2nd Yama

3rd Yama

4th Yama

 

12) Shri Chitrapur Guruparampara Charitra

PDF Shri Chitrapur Guruparampara Charitra (Marathi)

Chapters 1 - 45

Chapters 46 - 71

 

Guruparampara Charitra Shravana

Chapters 1 - 20

Chapters 21 - 40

Chapters 41 - 60

Chapters 61 - 71

 

13) Shri Devi Anushthana

Video Guideline by H.H. Shrimat Sadyojat Shankarashram Swamiji

Video Video- Mantra-s for Devi Anushthana

PDF

 

14) Shri Gurubhajana Stotram

PDF

PDF

 

15) Shri Gurupaduka Stotram

PDF

Video: Swadhyaya – Shri Guru-Paduka-stotram

 

16) Shri Guru Pujana

PDF

Video: Shri Guru Pujana

 

17) Shri Lalita Sahasranama

PDF

Innvocation by H.H. Shrimat Sadyojat Shankarashram Swamiji

Introduction

Shri Lalita Sahasranama Stotram

 

18) Shri Parijnanashram Trayodashi

PDF: Stotra with translation

PDF: Stotra with English  transliteration

Video

Swadhyaya Pt 1 - Shri Parijnanashram Trayodashi

Swadhyaya Pt 2 - Shri Parijnanashram Trayodashi

 

19) Upakarma / Sutta Punnav - Nutan Yajnopavita Dharanam

PDF

Video: Upakarma / Sutta Punnav - Nutan Yajnopavita Dharanam (8th August 2020)