Live from Karla - Deepnamaskar, Shri Devi Pujana by H.H.Shrimat Sadyojat Shankarashram Swamiji on 16th August 2022 @ 6.45pm IST`