1. Lesson 71 ----- सति सप्तमी सतः षष्ठी च ( सति सप्तमी सतः षष्ठी च )
  2. Lesson 72 ----- Causal verbs. प्रेरणार्थकक्रियाविचारः ( प्रेरणार्थकक्रियाविचारः )
  3. Lesson 73 ----- च्विप्रयोगः (च्विप्रयोगः )
  4. Lesson 74 ----- Nominal verbs नामधातुः (Nominal verbs नामधातुः )