Lesson 56 B. Answers to Lesson 56 A.

1. He is feeling/becoming happy. मुद्  ( मोदते)
       सः मोदते ।
       सः मोदमानः अस्ति ।
2. You were present yesterday for the president's speech. विद् ( विद्यते)
       ह्यः अध्यक्षस्य भाषणाय त्वम् अविद्यथाः ।
       ह्यः अध्यक्षस्य भाषणाय त्वं विद्यमानः/ विद्यमाना आसीः ।
3. The man performing the yajna is my father. यज्  ( यजते)
       यजमानः पुरुषः मम पिता अस्ति ।
4. Vikramaditya is the king's name who is waging a war.   युध् ( युध्यते)
       युध्यमानस्य नृपस्य नाम विक्रमादित्यः अस्ति ।
5. Do not be angry with the two girls who are serving.  सेव् ( सेवते)
       सेवमानाभ्यां बालिकाभ्यां मा कुप्यतु ।
6. The child went to the temple with the women who were praying. वन्द् ( वन्दते)
       अपत्यं वन्दमानाभिः महिलाभिः सह मन्दिरम् अगच्छत् ।
7. I see the children who are happy. मुद् ( मोदते)
      अहं मोदमानानि अपत्यानि पश्यामि ।
8. The princess accepted the flowers from the priest who was worshipping.  वन्द्  (वन्दते)
      राजकुमारी वन्दमानात् पुरोहितात् पुष्पाणि अगृह्णात् ।
9. I have faith in the people who are tolerant. सह्  ( सहते)
      सहमानेषु जनेषु मम विश्वासः अस्ति ।
10. The police are beating the thieving men with a stick. चुर्  ( चोरयते)
      नगररक्षकाः चोरयमानान् पुरुषान् दण्डेन ताडयन्ति ।
      नगररक्षकाः चोरयमानान् पुरुषान् दण्डेन ताडयन्तः सन्ति ।


                                                

                                                                   Next Lessons tell us more about Shatr and Shaanach- शतृ – शानच्
                                                                                                 *******************

Prev Lesson 56 A --- Working with the शानच् प्रत्यय । (Working with the शानच् प्रत्यय ।) Next Lesson 57/ 57 A --- More of Shatr and Shanach- शतृ – शानच् (More of Shatr and Shaanach- शतृ – शानच्)