Lesson 55 B. Answers to Lesson 55 A.
1. The woman is washing clothes.
    महिला वस्त्राणि प्रक्षालयति ।
    महिला वस्त्राणि प्रक्षालयन्ती अस्ति ।
2. The two boys are playing in the field.
    बालकौ क्षेत्रे क्रीडतः ।
    बालकौ क्षेत्रे क्रीडन्तौ स्तः ।
3. The two girls are eating fruits.
    बालिके फलानि खादतः ।
    बालिके फलानि खादन्तौ स्तः ।
4. The mother who is reading is also listening to songs .
    पठन्ती अम्बा गीतानि अपि शृणोति ।
    पठन्ती अम्बा गीतानि अपि शृण्वती अस्ति ।
5. The man who is going is holding his son's hand.
    गच्छन् पुरुषः पुत्रस्य हस्तं धरति ।
    गच्छन् पुरुषः पुत्रस्य हस्तं धरन् अस्ति ।
6. The lions who are growling slowly are watching the deer who are running towards the lake.
    शनैः गर्जन्तः सिंहाः तडागं प्रति धावतः मृगान् पश्यन्ति  ।
    शनैः गर्जन्तः सिंहाः तडागं प्रति धावतः मृगान् पश्यन्तः सन्ति ।
7. The father is telling a story to his daughter who is listening with attention.
    पिता अवधानेन शृण्वत्यै पुत्र्यै कथां कथयति ।
    पिता अवधानेन शृण्वत्यै पुत्र्यै कथां कथयन् अस्ति ।
8. Radha was drinking milk when her friend was entering her house.
   राधा दुग्धं पिबन्ती आसीत्  तदैव तस्याः सखी तस्याः गृहं प्राविशत् ।                 
   राधा दुग्धं पिबन्ती आसीत् तदैव तस्याः सखी तस्याः गृहं विशन्ती आसीत् ।
9. Mohan, who is walking with Shyam who is talking, is looking at the scene around them.
    वदता श्यामेन सह चलन् मोहनः तौ अभितः दृश्यं पश्यति ।
    वदता श्यामेन सह चलन् मोहनः तौ अभितः दृश्यं पश्यन् अस्ति ।
10. The girls who are studying will be successful in the examination.
     पठन्त्यः बालिकाः परीक्षायाम् उत्तीर्णा भविष्यन्ति ।
 

 

 
 
                                                                           We continue next with Shanach in the next Lesson 56
                                                                                                  *************

Prev Lesson 55A --- Exercises with the शतृ प्रत्यय. (Exercises with the शतृ प्रत्यय.) Next Lesson 56 ----- A.P. Continues with the Shanach- शानच् (Continues with the Shanach- शानच्)