Lesson 23 B. Buffet  Lesson Answers to Lesson 23 A.
A. Correct the following sentences.

1. अहं अध्यापिका अस्ति |   should be  अहम् अध्यापिका अस्मि |
2. वयम् सह केदारम् अपि आगच्छामः | should be अस्माभिः सह केदारः अपि आगच्छति ।
3. जनकः माम् स्निह्यति |  should be जनकः मयि स्निह्यति |
4. अस्माकं नाम सुप्रिया ।  should be मम नाम सुप्रिया ।
5. त्वं अहं ईक्षसे | should be त्वं माम् ईक्षसे ।
6. नृपम् अस्माभिः कुप्यति | should be नृपः अस्मभ्यं कुप्यति |
7. आवाम् पुस्तकानि पठामः | should be वयं पुस्तकानि पठामः |
8. माता मयि दुग्धं यच्छति | should be माता मह्यं दुग्धं यच्छति |
9. माधव, मया पुस्तकम् यच्छन्तु |  should be माधव, मह्यं पुस्तकं यच्छतु / यच्छ ।
10. अहम् गृहम् अत्र अस्ति | should be  मम गृहम् अत्र अस्ति |

 

 
B. Translate.

1. I  go to the library. अहं ग्रन्थालयं गच्छामि |
2. Give this gift to me. एतम् उपहारं मह्यं॑ यच्छतु / यच्छ |
3. Today, Sneha looks at me. अद्य, स्नेहा मां पश्यति |
4. She is definitely coming with me to the garden. सा अवश्यं मया सह उद्यानम् आगच्छति |
5. My teacher says that I am an excellent student. मम अध्यापिका  वदति यत् अहम् उत्तमा छात्रा अस्मि  / मम अध्यापकः वदति यत् अहम् उत्तमः छात्रः अस्मि |

 

 

C. Put the similar coloured words together to form your sentences.

 

 

 

 

A B C
राम:  मह्यम्  स्व:
युवाम्  मयि  विशालम्
श्रद्धा  आवाम्  ईक्षते
गृहम्  माम्  अस्ति
छात्रौ  मम  कुप्यथः

                                                                        Let us go on to some more exercises in Lesson 23 C                                                                   

                                                                         ***************************

Prev Lesson 23A -- Lesson Exercises with Asmad. (Exercises with Asmad) Next Lesson 23 C -- Banquet Lesson Exercises with Asmad. (Exercises with Asmad (Contd))