Lesson 60 B Answers to 60 A

Translate:
1. The father goes with two sons to the market.
    जनकः द्वाभ्यां पुत्राभ्यां सह विपणीं गच्छति |
2. The mother was angry with her four daughters.
    माता चतसृभ्यः पुत्रीभ्यः अकुप्यत्|
3. The teacher loves her hundred students.
    अध्यापिका शते छात्रेषु स्निह्यति |
4.  Krishna received fruits and flowers from the five Pandavas.
    कृष्णः पञ्चभ्यः पाण्डवेभ्यः फलानि पुष्पाणि च प्राप्तवान् / कृष्णः पञ्चभ्यः पाण्डवेभ्यः फलानि पुष्पाणि च अलभत् |
5. The cat spoke to the eight dogs.
    मार्जारः अष्ट कुक्कुरान् अवदत् / मार्जारः अष्टौ कुक्कुरान् अवदत् |
6. Around the twelve lakes are sixteen mountains.
    द्वादश तडागान् अभितः षोडश पर्वताः सन्ति |
7. Salutations to the ten avatars of Vishnu.
    विष्णोः दशभ्यः अवतारेभ्यः नमः |
8. The cowherd is sitting near twenty five cows.
    गोपालः पञ्चविंशत्याः धेनुनां समीपम् उपविशति |
9. The naughty monkey jumped on a champa tree, a parijat tree and a banana.
    प्रतीपः वानरः एकस्मिन् चम्पावृक्षे, पारिजातवृक्षे, कदलीफले च अकूर्दत्  |
10. The thin man likes a mango, six chapatis , one and a half bananas and two teaspoonsful of sugar at 3:00 o'clock in the morning.
    प्रातः काले त्रिवादने कृशाय मनुष्याय एकम् आम्रं, षट् पोलिकाः सार्धैकं कदलीफलं चमसद्वयपूर्णा शर्करा च  रोचन्ते |


                                                                                             .......

Working with the Ordinals.
Translate the following.
1. The teacher gave a gift to that girl who stood first amongst all the others.
    या बालिका अन्यासु प्रथमम् अङ्कम् अलभत, तस्यै बालिकायै अध्यापिका उपहारम् अयच्छत् |
2. The ninth boy is Madhav.
    नवमः बालकः माधवः |
3. This is the sixth chapati that I am eating.
    एषा तु षष्ठी पोलिका, याम् अहं खादामि |
    अहं एतां षष्ठीं पोलिकां खादामि |
4. Call the first four boys here.
    प्रथमान् चतुरः बालकान् अत्र आह्वय / प्रथमान् चतुरः बालकान् अत्र आह्वयतु  |
5. I do not want to ask him again a second time. ( trip up alert!)
    अहं तं द्वितीयवारं प्रष्टुं न इच्छामि |

 

 
6. I fast on the eleventh day of the bright fortnight of every month.
    प्रत्येक मासस्य शुक्लपक्षस्य एकादश्याम्  तिथौ अहम् उपवासं करोमि /  प्रत्येक मासस्य शुक्लपक्षस्य एकादशमे दिने अहम् उपवासं करोमि |
7. Bring the book from the tenth table in the classroom.
    कक्षायां  दशम्याः उत्पीठिकायाः पुस्तकम्  आनय / कक्षायां दशम्याः उत्पीठिकायाः पुस्तकम् आनयतु |
8. The fifth group of children is coming in the evening.
    बालकानां पञ्चमः समूहः सायङ्काले आगच्छति |
9. The twenty-fifth day of June is a Saturday.
    जूनमासस्य पञ्चविंशतितमः दिनः शनिवासरः |
10. I go to the library every eighth day.
    प्रत्येकस्मिन् अष्टमे दिने अहं  ग्रन्थालयं गच्छामि |

 

 
                                                                               We proceed to Swara Sandhi And Visarga Sandhi In lesson 61
                                                                                                            *******************

 

Prev Lesson 60 A --- Exercises with Numbers (Exercises with Numbers) Next Lesson 61 ----- Swara Sandhi and Visarga Sandhi. स्वरसन्धिः/विसर्गसन्धिः (Swara Sandhi and Visarga Sandhi. )