Lesson 53 B Answers to Lesson 53 A.
1. Do the sandhi of the following:.
1. वाक्  + ईशः=  वागीशः।
2. दिक् + अम्बरः = दिगम्बरः।
3. अच् + अन्तः =  अजन्तः।
4. सत् + आचारः = सदाचारः ।
5. जगत् + ईशः = जगदीशः ।
6. तत् + आनय = तदानय।
7. मत् + अङ्के  = मदङ्के ।
8. सुप् + अन्तः  = सुबन्तः ।
 

 


2. The present and the past tense प्रथमः पुरुषः  एकवचनम्   forms of these
 धातु s + the upasargas.

 1.  प्रति  + वद्  ( to reply)  प्रतिवदति, प्रत्यवदत्  (प्रति  +अ   +वद्  )
 2.  अनु  + चर् ( to imitate) अनुचरति,  अन्वचरत् ।
 3.  अनु  + तप् ( to repent)  अनुतपति, अन्वतपत् ।
 4.  वि  + हर्  ( to wander)  विहरति, व्यवहरत् ।
 5.  सम्  + हर्   ( to kill)  संहरति, समहरत् ।
 6.  अनु  + नय्  ( to cajole)  अनुनयति, अन्वनयत् ।
 7.  उप  + नय्  ( to wear the sacred thread) उपनयति, उपानयत् ।
 8.  आ  + नय्  ( to bring) आनयति, आनयत्।
 9.  निर् + नय्   (use it as  णय्  decide)  निर्णयति, निरणयत् ।
10. अभि  + नय्  ( to act) अभिनयति, अभ्यनयत् ।
11. परि + नय्  ( use it as  णय्   to wed.)  परिणयति, पर्यनयत् ।
12. परि  + पत् (to wander)  परिपतति, पर्यपतत्  ।
13. प्र +नि  + पत्  (to salute) प्रणिपतति, प्रण्यपतत् ।
14. अनु  + भू  (भवति ) to experience. अनुभवति, अन्वभवत् ।
15. उद् + भू   to rise.  उद्भवति, उदभवत् ।
16. परा  + भू  to defeat.  पराभवति, पराभवत् ।
17. परि  + भ्रम्  to make a journey.  परिभ्रमति, पर्यभ्रमत् ।
18. सम्  + भ्रम्  to be in a fix.  सम्भ्रमति, समभ्रमत्  ।
19. अधि + वस् to live.  अधिवसति, अध्यवसत् ।
20.  वि  + वह्   to marry.  विवहति, व्यवहत् ।
21. सम्  + वह्   to massage. संवहति, समवहत् ।
22. प्र + सद् ( सीदति  = sit ) to be pleased.  प्रसीदति, प्रासीदत् ।
23.  सम्  + स्मृ  ( स्मरति ) to recall carefully.  संस्मरति, समस्मरत् ।
24.  वि  + स्मृ  to forget. विस्मरति, व्यस्मरत् ।
25. अनु  + कृ  (करोति ) to imitate.  अनुकरोति, अन्वकरोत् ।
26. अधि  + कृ  to take possession. अधिकरोति, अध्यकरोत्।
27. अप  + कृ   to act against someone.  अपकरोति, अपाकरोत् ।
28. उप  + कृ  to help.  उपकरोति, उपाकरोत् ।
29. प्रति + कृ  to decorate.  प्रतिकरोति, प्रत्यकरोत् ।
30. निर्  +आ  + कृ  to remove.  निराकरोति, निराकरोत् ।
31. अव  + गम्  ( to understand).  अवगच्छति, अवागच्छत् ।
32. उद्  + गम्  to rise.  उद्गच्छति, उदगच्छत् ।
33. आ  + गम्  to come.  आगच्छति, आगच्छत् ।
34. उप  + गम्  to approach.  उपगच्छति, उपागच्छत् ।
35. अनु  + गम्  to follow.  अनुगच्छति, अन्वगच्छत् ।
36. सम + आ  + गम्  to come together.  समागच्छति, समागच्छत् ।
37. निर्  + गम्  to go away.  निर्गच्छति, निरगच्छत् ।
38.  प्रति  + गम्  to go towards.  प्रतिगच्छति, प्रत्यगच्छत् ।
39.  प्रति  + आ  + गम्  to return. प्रत्यागच्छति, प्रत्यागच्छत्  ।

 

 

                                                             

                                                                                               @@@@@@@@@@@@@

                                                                             
 
                                                                                               Summing Up Month 12.
Who said Month 11 had the shortest Summing Up? Month 12 does.
1. Some more Sandhis. Easy too. The difficult ones for much later.
          ********************************

Prev Lesson 53 A --- Further exercises with Sandhi. (Further exercises with Sandhi.) Next Lesson 54 ----- This lesson should be done by everyone!("take-offs" to the विधिलिङ् ) (This lesson should be done by everyone!)