Lesson 51 B. Answers to Lesson 51 A.
सन्धिः
  1. प्रति + आह  =  प्रत्याह ।
  2. अनु + अयः =  अन्वयः ।
  3. इति + आदि = इत्यादि ।
  4. मातृ + आरतिः = मात्रारतिः ।
  5. पितृ + आज्ञा =  पित्राज्ञा ।
  6. मधु + अरिः  =  मध्वरिः ।
  7. तु + अर्थो  =   त्वर्थो ।
  8. अहनि + अहनि  = अहन्यहनि ।
  9. सु + आगतम्  =  स्वागतम्  ।
10. काष्ठानि + आनेतुम्  = काष्ठान्यानेतुम् ।
11. अपि + अस्ति =  अप्यस्ति ।
12.  लृ + आकृतिः  = लाकृतिः ।
 

 

 
 सन्धि विच्छेदः
  1.  यद्यपि    =  यदि  + अपि ।
  2.  पित्रंशः   =  पितृ  +  अंशः ।
  3.  साध्विदम्    =  साधु  +  इदम् ।
  4.  स्मराम्यहम्   =   स्मरामि  +  अहम् ।
  5.  वस्त्राण्युत्पादयति  = वस्त्राणि  +  उत्पादयति ।
  6.  इत्यपि   =  इति  +  अपि ।
  7.  धात्रंशः  =  धातृ  +  अंशः ।
  8.  मध्वरिः  =  मधु  +  अरिः ।
  9.  अत्युत्तमः  =  अति  +  उत्तमः ।
10.  पार्वत्यधुना   =  पार्वती  +  अधुना ।
11.  इत्याक्षिप्तः  =  इति  +  आक्षिप्तः ।
12.  भवत्वधुना   =  भवतु  +  अधुना ।
 

 

 
                                                              We go to "Yaantavaantadesha" sandhi  यान्तवान्तादेश-सन्धिः in the next Lesson 52                                                                                           
                                                                                        ****************************

Prev Lesson 51 A --- Exercises with the यण् सन्धिः। (Exercises with the यण् सन्धिः। ) Next Lesson 52 ----- Yaantavaantaadesha-sandhi. ( Yaantavaantaadesha-sandhi.)