Lesson 51 A. Exercises with the यण् सन्धिः
सन्धिः
 1. प्रति + आह =
 2. अनु + अयः =
 3. इति + आदि =
 4. मातृ + आरतिः =
 5. पितृ + आज्ञा =
 6. मधु + अरिः  =
 7. तु + अर्थो  =
 8. अहनि + अहनि  =
 9. सु + आगतम्  =
10.काष्ठानि + आनेतुम्  =
11.अपि + अस्ति =
12. लृ + आकृतिः  =

 

 

   
सन्धिविच्छेदः ।
 1. यद्यपि
 2. पितृंशः
 3. साध्विदम्
 4. स्मराम्यहं
 5. वस्त्राण्युत्पादयति
 6. इत्यपि
 7. धात्रंशः
 8. मध्वरिः
 9. अत्युत्तमः
10. पार्वत्यधुना
11. इत्याक्षिप्तः
12. भवत्वधुना

 

                                                                     
                                                                                  Answers in  Lesson 51  B next         
                                                                                    *********************

Prev Lesson 51 ----- यण् सन्धिः (. यण् सन्धिः ) Next Lesson 51 B --- Answers to Lesson 51 A. ( Answers to Lesson 51 A.)