Lesson 49 B. Answers to Lesson 49 A.
सन्धिः

1. महा + ईशः = महेशः
2. रमा + ईशः = रमेशः
3. न + इति = नेति
4. महा + ईश्वरः = महेश्वरः
5. यमुना + उदकम् = यमुनोदकम्
6. गच्छ + उपरि  =  गच्छोपरि
7. हित + उपदेशः = हितोपदेशः
8. चन्द्र + उदयः = चन्द्रोदयः
9. महा + ऋषिः = महर्षिः
10. राजा + ऋषिः = राजर्षिः
11. कृष्ण + ऋद्धिः = कृष्णर्द्धिः
12. वर्षा + ऋतुः = वर्षर्तुः
13. माला + लृकारः =  मालाल्कारः
 

 

 
 सन्धिविच्छेदः
1. उपेन्द्रः = उप + इन्द्रः
2. तवोर्मिः = तव + उर्मिः
3. ब्रह्मर्षिः = ब्रह्मा + ऋषिः
4. महोदयः = महा + उदयः
5. गङ्गोदकम् = गङ्गा + उदकम्
6. चन्द्रोदयः = चन्द्र + उदयः
7. यमुनोर्मिः  = यमुना + उर्मिः
8. नरेशः = नर + ईशः
9. धर्मेन्द्रः = धर्म + इन्द्रः
10. पुरुषोत्तमः = पुरुष + उत्तमः
 

 

 
 
                                                                                   Next to Vriddhi Sandhi वृद्धिसन्धिः Lesson 50
                                                                                                *******************

Prev Lesson 49 A --- Exercises with गुणसन्धिः (Exercises with गुणसन्धिः) Next Lesson 50 ----- वृद्धिसन्धिः ( वृद्धिसन्धिः)