Lesson 49 A. Exercises with गुणसन्धिः
Do the Sandhi for the following:

1. महा +  ईशः =
2. रमा +  ईशः =
3. न +     इति =
4. महा +  ईश्वरः =
5. यमुना + उदकम् =
6. गच्छ +  उपरि  =
7. हित +   उपदेशः =
8. चन्द्र +  उदयः =
9. महा +  ऋषिः =
10. राजा + ऋषिः =
11. कृष्ण + ऋद्धिः =
12. वर्षा +  ऋतुः =
13. माला + लृकारः =

 

 
Do the सन्धिविच्छेदः  of the following.

1. उपेन्द्रः
2. तवोर्मिः
3. ब्रह्मर्षिः
4. महोदयः
5. गङ्गोदकम्
6. चन्द्रोदयः
7. यमुनोर्मिः
8. नरेशः
9. धर्मेन्द्रः
10. पुरुषोत्तमः

 

 

                                                                                                                                                                               Exercises in Lesson 49 B next                                                                                     
                                                                                                 ********************
 

Prev Lesson 49 ----- गुणसन्धिः ( गुणसन्धिः) Next Lesson 49 B --- Answers to Lesson 49 A. ( Answers to Lesson 49 A.)