Lesson 38 B.  Appetizer Lesson Answers to Lesson 38 A.                   

Translated.
1. I went with my mother to the temple which is  on the bank of the river Kaveri.
     मम मात्रा सह अहं मन्दिरम् अगच्छं यत् कावेरीनद्याः तटे अस्ति ।
2. The policeman told my father that the thief ran away.
    नगररक्षकः मम पित्रे अकथयत् यत् चोरः अधावत् इति।
 3. My father's name is Krishnanand.
    मम पितुः नाम कृष्णानन्दः।
4. My mother's spectacles are on her nose.
    मम मातुः उपनेत्रं तस्याः नासिकायाम् अस्ति  ।
5. I bow down to my father and my mother in the morning.
    प्रातःकाले अहं मम पितरं मातरं च नमामि ।
6. I love my father and my mother.
    अहं मम पितरि मम मातरि च स्निह्यामि ।
7. I gave my mother a fruit.
   अहं मम मात्रे फलम् अयच्छम् ।
8. My mother is a teacher.
   मम माता अध्यापिका अस्ति ।
9. My father is a teacher too.
   मम पिता अपि अध्यापकः अस्ति ।
10. My father's brother went with my father to the garden for a walk in the evening.
     मम पितृव्यः मम पित्रा सह भ्रमणार्थं सायङ्काले उद्यानम् अगच्छत्।
 

 

                                                                   
                                                                    We go on to study the frequently used Avyayas in Lesson 39              
                                                                                                     *****************

Prev Lesson 38 A --- Appetizer Lesson Exercising with Relatives. (Exercising with Relatives.) Next Lesson 39 ----- Frequently used Avyayas. (Frequently used Avyayas.)