Lesson 29 B. Appetizer Lesson :  Answers to Lesson 29 A.
1. I thought of a plan.
   अहं योजनाम्  अचिन्तयम् ।
2. He swam in the lake.
   सः सरोवरे अतरत् ।
3. The day before yesterday was Monday.
   परह्यः सोमवासरः आसीत् ।
4. When I gave you a fruit yesterday, then you sat down on a chair and ate it.(the fruit)
    ह्यः यदा अहं तुभ्यं फलम् अयच्छं, तदा त्वम् आसन्दे असीदः तत् च अखादः ।
5. When Bharat saw Rama , he rejoiced.
    यदा भरतः रामम् अपश्यत्, सः अमोदत ।
6. The Kauravas and the Pandavas fought in Kurukshetra.
    कौरवाः पाण्डवाः च कुरुक्षेत्रे अयुध्यन्त ।
7. He told me that he saw me with Shobha in the restaurant yesterday.
    सः मह्यम् अकथयत् यत् ह्यः सः मां शोभया सह उपाहारगृहे अपश्यत् ।
8. I did my work very quickly.
   अहं मम कार्यं शीघ्रम् अकरवम् ।
9. We were friends, but we fought and now we do not speak amongst one another.
   वयं मित्राणि आस्म परन्तु वयम् अयुध्यामहि इदानीं च वयं परस्परं न वदामः ।
10. We bought milk from the market and later drank it.
   वयम् आपणात् दुग्धस्य क्रयणम् अकुर्म अनन्तरं तम् अपिबाम ।

 

 

       Onward to  तुमन्त अव्यय s Lesson 30
                                                                                              **********************

Prev Lesson 29 A -- Appetizer Lesson Exercise with the past tense. (Exercise with the past tense.) Next Lesson 30 ---- तुमन्त अव्यय s. ( तुमन्त अव्यय )