SHRI PARIJNANASHRAM TRAYODASHI

EBOOK - PICTRY TERA BY JYOTHI DIVGI

DEEPANAMASKAR

SHRI PARIJNANASHRAMA TRAYODASHI


SABHA PRARAMBHA PRARTHANA

SABHA SAMAPTI PRARTHANA

SHRI GURUPADUKA STOTRAM

DARIDRYA DUHKHA DAHANA SHIVASTOTRAM


SHRI GURUBHAJANA STOTRAM

DEVI NAVARATNAMALA STOTRAM

SHRI RAJARAJESHWARI ASHTAKAM

SHRIVALLI BHUVANESHWARI ASHTAKAM