VIDEOS

1) Mantra-s of the Devi Anushthana in HH Swamiji's Divine voice [Click here]

2) Navaratri-Utsava Jodhpur - Day 1 Ashirvachana by H H Sadyojat Shankarashram Swamiji [Click here]

3) Navaratri Utsava Jodhpur - Ashirvachana by H H Sadyojat Shankarashram Swamiji [Click here]

4) Ashirvachana  Concluding Dharma Sabha Navaratri 2014, Karla [Click here]

5) Pravachan - Inagural Dharma Sabha Navaratri 2014 [Click here]

6) Shivarpanam Mumbai (Thane) Sabha - Swadhyaya Day 1 (Gauri Dashakam Stotram) [Click here]

7) Shivarpanam Mumbai Thane Sabha - Swadhyaya Day 2 (Gauri Dashakam Stotram): 20171214 - Shivarpanam Mumbai Thane Sabha - Swadhyaya Day 2 (Gauri Dashakam Stotram) [Click here]

8) Shivarpanam (Mumbai) Thane Sabha - Swadhyaya Day 3  (Gauri Dashakam Stotram)[Click here]

9) Swadhyaya on the bhajana Chitswarupa (Day 1) - Shri Datta Jayanti Utsava Talmakiwadi - 20191208 [Click here]

10) Swadhyaya on the bhajana Chitswarupa (Day 2) - Shri Datta Jayanti Utsava Talmakiwadi - - 20191209 [Click here]

11) Swadhyaya on the bhajana Bhasura Shri Bhavani (Day 1) - Santacruz Local Sabha Shatabdipurti-Utsava 20191215 [Click here]

12) Swadhyaya on the bhajana Bhasura Shri Bhavani (Day 2) - Santacruz Local Sabha Shatabdipurti-Utsava 20191215 [Click here]


AUDIO

Swadhyaya-s

1) Swadhyaya on Durgati Tarini

2) Swadhyaya on Santata Mantara Bhajana

3) 4 part Swadhyaya on Gauri Dashakam

    Gauri Dashakam Audio 1/4

    Gauri Dashakam Audio 2/4

    Gauri Dashakam Audio 3/4

    Gauri Dashakam Audio 4/4


Bhajana-s

1) Amba Tu Adhara Devi

2) Bhasuraa

3) Bhavani Bhujanga

4) Durgati Tarini

5) Jaya Jaya Devi Daya Lahari

6) Jayati Samvit

7) Maa tu Prema Sudha Barasade

8) Narayani Namostute

9) Navaratri Shri Jagadamba

10) Poorna Kalaamayi

11) Santata Mantara 


Stotra-s

1) Arbuda Bhagavati Stotram

2) Ashtaka - Jaya Jayati Jaya

3) Ashtaka - Shrivalli Bhuvaneshwari

4) Devi Navaratnamala

5) Durga Apaduddharashtakam

6) Gouridashakam

7) Lalitapanchakam

8) Shri Devi Pujanam


Navaratri Nityapath – 

1) Introduction

2) Devi - Kavacham

3) Argala Stotram

4) Keelakam

5) Tantroktam Ratri Suktam

6) Mahishantakari Suktam

7) Aparajita Stotram

8) Narayani Suktam

9) Devyaparadh Kshamapana & Stotram


Shri Lalita Sahasranarma – 

1) Invocation by H.H. Shrimat Sadyojat Shankarashram Swamiji

2) Introduction

3) Shri Lalitasahasranama Sthothram

4) Narration

5) Shri Rajrajeshwari Ashtakam

6) Conclusion


PDFs

1) Shri Lalita Sahasranam

2) Srivalli Bhuvaneshwari Ashtakkan

3) Shri Rajarajshwari Ashtakkam

4) Devi Navaratnamala Stotram