Lesson 23A.  Lesson Exercises with Asmad.

Nouns Avyayas Adjectives
         ग्रन्थालयः
         library M  
           अद्य
           today
              उत्तमः – उत्तमं – उत्तमा excellent
         उपहारः
         gift M 
           अवश्यम् definitely/ surely  
         प्रेरणा
         inspiration F  
   
        उत्तरम् answer N      
 

 

 
 
A. Correct the following sentences.
1. अहं अध्यापिका अस्ति ।
2. वयम् सह केदारम् अपि आगच्छामः।
3. जनकः माम् स्निह्यति ।
4. अस्माकं नाम सुप्रिया |
5. त्वं अहं ईक्षसे |
6. नृपम् अस्माभिः कुपयति ।
7. आवाम् पुस्तकानि पठामः ।
8. माता मयि दुग्धं यच्छति ।
9. माधव, मया पुस्तकम् यच्छन्तु ।
10. अहम् गृहम् अत्र अस्ति |

 

 
B. Translate.
1. I  go to the library.
2. Give this gift to me.
3. Today, Sneha looks at me.
4. She is definitely coming with me to the garden.
5. My teacher says that I am an excellent student.

C. Match the columns.
Pick a word from each of the columns to make a three word sentence.
A B C
    रामः :     मह्यम्      स्वः
    युवाम्      मयि      विशालम्
    श्रध्दा     आवाम्     ईक्षते
    गृहम्     माम्     अस्ति
    छात्रौ     मम     कुप्यथः

                                                              

Answers follow in the next lesson 23 B

**********************

Prev Lesson 23 ---- Asmad. (Asmad) Next Lesson 23 B -- Buffet Lesson Answers to Lesson 23 A. (Answers to Lesson 23 A)