Lesson 52 B. Answers to Lesson 52 A.
सन्धिः
 1. हरे ए   =  हरये
 2. तस्मै इदम् =  तस्मायिदम्
 3. गुरो आदिश  =  गुरवादिश
 4. बालकौ  आगतौ  =  बालकावागतौ
 5. वै इह  =  वायिह
 6. कटे उपवेशनम्  =  कट्युपवेशनम्
 7. फले इच्छा  =  फलयिच्छा
 8. द्विषावहै आर्तिम्  =  द्विषावहायार्तिम्
 9. करौ एतौ  =  करावेतौ
10.भानो इह  =  भानविह
11.नरौ उदारौ  =  नरावुदारौ
12.तौ एकदा  =  तावेकदा
 

 

 
 
 सन्धिविच्छेदः
1. गुरवुत्साहः  =  गुरो + उत्साहः
2. बालावोजस्विनौ   =  बालौ  + ओजस्विनौ
3. जनयुत्कन्ठा =  जने  +  उत्कण्ठा
4. फलयिच्छा =  फले  +  इच्छा
5.  छात्राववगतवन्तौ =  छात्रौ  + अवगतवन्तौ
 

 

 
                                                                  
                                                  In the next Lesson 53 we will have a glimpse of the vyanjana Sandhi (Consonants)
                                                                                            ******************

Prev Lesson 52 A --- Exercises with the यान्तवान्तादेश-सन्धिः । (Exercises with the यान्तवान्तादेश-सन्धिः ।) Next Lesson 53 ----- A Glimpse of Vyanjana Sandhi. (Vyanjana Sandhi.A glimpse)