Lesson 50 A. Exercises with  वृद्धिसन्धिः

      सन्धिः
1.    अत्र + एषः =
2.    पश्य + एतत्  =
3.    गच्छ + एकत्र =
4.    मनुष्य + ऐक्यम् =
5.    सदा + एव  =
6.    सदा + ओजस्विता =
7.    तथा + एव =
8.    देव + औदार्यम्  =
9.    कार्य + औचित्यम् =
10.    दुग्ध + ओदनम् =
11.    मा + एवम्  =
12.    कृष्ण + औत्कण्ठ्यम्  =
13.    अद्य + एव =

 

  

 सन्धिविच्छेदः
1.    तवैश्वर्यम्
2.     गङ्गौघः
3.    ममौषधम्
4.    महैश्वर्यम्
5.    महौत्सुक्यम्
6.    तत्रैकदा
7.    यदैव
8.    नैव
9.    दृष्ट्वैतत्
10.  राष्ट्रैक्यम्

                                                       

 

                                                                                Answers follow in Lesson 50 B

                                                                                               *********************

Prev Lesson 50 ----- वृद्धिसन्धिः ( वृद्धिसन्धिः) Next Lesson 50 B --- Answers to Lesson 50 A, and summing up Month 11 (Answers to Lesson 50 A.)