Abhinav Roop of our Math
Jai Guru Parijnan
Artefacts in Museum
Samvit Sudha Outlet at Shirali
Inauguration of Parijnanashram Vidyalaya - Karla on 16th June16
Rathotsava-2017
Punarpratishtha of Shri Anandashram Guru Paduka Sannidhi - Vittal
Karla Chaturmasa 2017 - Guru Purnima